top of page
צבי פישמן

                                    הכוזרי מעובד לבני הנעורים 
בשפה מובנת הן לבני הנעורים וכלה בהוריהם, מצליח המחבר להציג באופן תמציתי את העקרונות של ספר "הכוזרי". כולל איורים מרשימים המרחיבים את דעת הקורא הן מההיבט ההיסטורי ,באופן שסגנון הספר מצליח להכניס את הקורא למבוך הזמן שלפני 800 שנה ,והן מהסגנון התוכני.
החוויה מספר זה מיוחדת בכך שבקריאה בלבד אפשר לדלות את מסרו של ריה"ל. 

 

הספר אזל בהוצאה
bottom of page